Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

1. škola fotbalu Lukáše Mráze

INFORMACE

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 
1.škola fotbalu Lukáše Mráze vám nabízí           Každé dítě v každém věku se učí jinak
individuální trénink pro vaše dítě. V České         rychle a má jinak vyvinuté schopnosti.
Republice novinka, ve světě již zavedená         S námi může každý hráč dosáhnout jeho
a běžná věc.                                               nejvyšší úrovně výkonu s ohledem
                                                                na aktuální věk a úroveň jeho fotbalových
Každé dítě, které navštěvuje, kterýkoliv           schopností.
fotbalový klub, se dříve či později částečně
přizpůsobuje sportovnímu výkonu ostatních        Naši trenéři sdílí nadšení pro hru, které
dětí. Bohužel i přes obětavý přístup trenérů        se přenáší do všech účastníků kurzů
není v jejich moci s každým jednotlivým            1.školy fotbalu Lukáše Mráze.
hráčem vylepšovat jeho nedostatky, dodávat    Hráči mají možnost vyjádřit se, zahrát si
mu tolik důležitou sebedůvěru a naučit              bez obav z chyb a naleznout to pravé
ho rychlému a zároveň správnému                    potěšení z fotbalu.
rozhodování při hře.
 
                                                                       
 
Program                              Partnerství                           Kodex chování                                                        
Celý trénink je upraven          1.škola fotbalu Lukáše             Pro každého fotbalistu je
k vývojovému věku               Mráze aktivně usiluje               velmi důležité pochopit
účastníka. Jednotlivé             o vytvoření partnerství           a osvojit si "kodex
lekce budou náročné             s rodiči, trenéry, kluby             sportovního chování",
ale dosažitelné pro                a fotbalovými organizacemi       který se od něj bude
všechny. Můžeme                 a následně chce                     očekávat již celý život.
garantovat, že každé             přicházet s novými                 Naše kurzy děti naučí
dítě opustí náš kurs               příležitostmi pro mladé             kvalitnímu postoji ke sportu,
se zvednutou                       fotbalisty.                             fair play chování,
sebedůvěrou a pocitem,                                                    komunikaci a nadšení ze hry.
že udělal maximum                                                           Zaměření se na individuální
pro své zdokonalení                                                         program, pomůže hráči
ve své fotbalové kariéře.                                                   stát se nejlepším! 
                                                                                                                   
                             
                      
Postoj hráče                        Chování                              Komunikace 
                                                         
Sebemotivace.                    Jít vždy příkladem                 Poslouchat rodiče, učitele              
Vydat ze sebe to nejlepší.     spoluhráčům a snažit se       a trenéry. Vždy se snažit
                                        o to být nejlepší.                  soustředit, vnímat své okolí
                                                                                a nebát se zeptat na všechny
                                                                              nejasnosti.
                                                                                                                                           
Disciplína                           Nadšení                             Férová hra                                                            
 
                                               
Buďte připravení a buďte       Nenechte se nutit do věcí,   Učte se vyhrát i prohrát
přesní. Respektujte lidi,         které vy sami nechcete.       se stejnou mírou
vybavení a místo, kde           Naučte se povzbudit           důstojnosti.
hrajete.                              ostatní. 
                                                                                                       
Prostředí                                                       Aktivní učení                                                  
               
Vytváříme bezpečné, otevřené a pozitivní           1.škola Lukáše Mráze se snaží naučit 
studijní fotbalové prostředí. Výuka probíhá           děti přistupovat zodpovědně ke svým 
v moderním sportovním centru na Praze 4.           problémům naučit je je samostatně 
Dle dohody a možností můžeme trénovat             řešit a rozhodovat se. 
vaše dítě i u vás na zahradě či jiném                 Nebát se na cokoliv zeptat. 
dostupném hřišti.                                                                                                                                      
        
                                                                                                                                                           
Technika                             Taktika                               Fyzický vývoj                                                      
                                                                                                                                                               
Zlepšením technických          Naučí se užít si svůj čas        Zaměříme se na základní
schopností, budou vaše         na míč a následně udělat        pohyby, pružnost,
děti hrát s větší                    správné rozhodnutí.              rovnováhu, sílu, rychlost,
sebedůvěrou a hra se            Hráč se stane aktivní           a vytrvalost.
stane efektivnější.             i mimo míč. Zaměříme se        
Hráči se naučí základní            na přirozený rozvoj dítěte 
techniky driblingu,                  a naučíme ho rychleji 
nahrávek, střel, kliček,         pochopit jak ovládnout
stoppingu, obrany…               své soupeře.
Zaměříme se na schopnost
používat obě nohy a
okamžitě reagovat na
změnu tempa a směru.                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
Duševní vývoj                       Sociální vývoj                                                                                                
                                                                                                                                                                 
Řídíme se učením tzv.           Učíme hráče jak se
„positive players“.               chovat nejen sami k sobě,
Rozvoj vítězné mentality         ale i ke svým spoluhráčům.
vyžaduje silný charakter         Dosáhnou tím vysoké úrovně
a pozitivní přístup nejen         stanovené pro mladé
dětí, ale i trenérů a rodičů.     profesionální fotbalisty.  
Každý hráč se musí naučit
vypořádat se s výhrou
i prohrou a učit se s chyb.                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
   
 
 
Co si vzít sebou                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   
Na trénink je nutné přijít s dobrou náladou, touhou učit se nové věci a zdokonalit se ve fotbalovém
umění. Sebou si přineste míč ( velikost dle věkové kategorie ), kopačky  a dostatek pití. Všechny
ostatní sportovní pomůcky zajišťuje naše škola.
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 
TOPlist